Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Decret d'alcaldia. Mesures preventives COVID-19

Atesa l'evolució del virus i ateses les recomanacions provinents de la Generalitat de Catalunya, es creu convenient adoptar les mesures de prevenció que s’especifiquen en la part resolutiva de la present Resolució.

DIVENDRES 13 MARÇ 2020

DECRET D'ALCALDIA núm. 18/2020

1. Fets:


Únic. Degut a l’augment de casos diagnòstics del virus respiratori anomenat Covid – 19, de la família dels coronavirus, atesa la seva evolució i ateses les recomanacions provinents de la Generalitat de Catalunya, es creu convenient adoptar les mesures de prevenció que s’especifiquen en la part resolutiva de la present Resolució.


2. Fonaments de dret


Primer. Legislació aplicable


- Articles 4a) i 21.1f) i h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Articles 8a) i 53.1g) i i) del Decret Legislatiu 20/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot això,

RESOLC


PRIMER. APROVAR les mesures de prevenció que a continuació es relacionen, les quals es podran veure modificades en funció de l’evolució del Covid – 19, per un període inicial de 15 dies, quedant implantades a partir d’avui dia 12 de març de 2020, a les 12 hores:
Mesura 1. Tancament equipaments i espais municipals.
Mesura 2. Recomanació a les entitats culturals del municipi la suspensió de les activitats de concurrència pública.
Mesura 3. Suspensió de les visites turístiques al municipi de Sant Guim de la Plana
SEGON. DONAR COMPTE de la present Resolució al Ple de la Corporació en la propera sessió ordinària que se celebri.
TERCER. COMUNICAR la present resolució als treballadors municipals i a les entitats del municipi.
QUART. DONAR PUBLICITAT a aquestes mesures a través dels mitjans de difusió municipals.


Sant Guim de la Plana, 12 de març de 2020


L’alcalde

Josep Llobet