Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L' IEI atorga una subvenció per béns immobles

L'import de l'ajut és de 1.753,86 €

DIJOUS 25 JUNY 2020

En/Na BLANCA LABELLA, com a SECRETÀRIA , en compliment del que disposa l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; i l’article 15, Obligacions dels beneficiaris, de les Bases Generals reguladores de l’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms, formulo la següent

 

DECLARACIÓ:

 

Que, per tal de complir amb les obligacions en matèria de publicitat i comunicació de l’actuació objecte de l’ajut, s’han realitzat les següents accions, tot seguint amb els requeriments d’identitat visual de la “Guia de Comunicació per als Beneficiaris dels Ajuts de la Diputació de Lleida”  i del “Manual d’Identificació Visual”[1]:

(Triar les opcions que s’han emprat)

Actuació de publicitat duta a terme:

Actuació realitzada

Justificant gràfic

Documents o suports de comunicació relatius al projecte subvencionat on s’ha inserit el logotip de  l’IEI i de la Diputació de Lleida precedit del text “Amb la col·laboració de:” (cartells, tríptics, guies, catàlegs, etc.)

X

Tanca publicitària amb què s’indica la col·laboració de  l’IEI i de la Diputació de Lleida en el lloc mentre ha durat l’obra.

Placa o cartell permanent i visible on s’indica la col·laboració de  l’IEI i de la Diputació de Lleida.

Etiquetes autoadhesives col·locades directament sobre l’equipament subvencionat (màquines, material informàtic, mobles, etc.) on s’indica la col·laboració de  l’IEI i de la Diputació de Lleida.

Logotip de  l’IEI i de la Diputació de Lleida precedit del text “Amb la col·laboració de:” a la pàgina d’inici del web de la nostra entitat i en un lloc visible (per a la creació de webs, el seu desenvolupament o evolució, etc.).

Enllaç al web de  l’IEI i de la Diputació de Lleida.

S’ha organitzat un acte o una reunió per a la promoció de l’actuació subvencionada i s’ha fet explícita la col·laboració de  l’IEI i de la Diputació de Lleida en el lloc de l’acte.

S’ha elaborat una nota de premsa per tal de fer publicitat de l’actuació subvencionada i s’ha fet constar la col·laboració de  l’IEI i de la Diputació de Lleida.

     

     

 

I per què així consti, signo la present a

SANT GUIM DE LA PLANA, 25 de JUNY de 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criteris a seguir en la realització d’actuacions publicitàries de l’actuació subvencionada:
La realització d’activitats de publicitat de la col·laboració de la Diputació de Lleida en l’actuació objecte de subvenció és una obligació del beneficiari de l’ajut determinada per l’article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
L’objectiu d’aquesta “Declaració responsable sobre publicitat” és, per una banda, satisfer allò que disposa la legislació i, per altra, promocionar l’acció de la Diputació de Lleida o dels seus organismes autònoms i fer-la més transparent.
Les obligacions concretes de publicitat i comunicació queden establertes en les bases específiques reguladores de cadascun dels programes o com un requeriment més de l’acord d’atorgament de l’ajut.
La Diputació disposa la Guia de Comunicació per als Beneficiaris dels Ajuts de la Diputació de Lleida publicada a l’adreça de la nostra pàgina web: http://www.diputaciolleida.cat/l-diputacio/identitat-visual/ que ofereix una bateria de possibles accions per tal que el beneficiari pugui atendre l’obligació de publicitat, ajustant-se als principis d’idoneïtat i de proporcionalitat.
El beneficiari, en el moment de presentar la justificació de realització de l’actuació, per tal de donar compliment a aquesta obligació de publicitat, també haurà de presentar  el document de “Declaració responsable sobre publicitat”, segons el model facilitat per la Diputació, juntament amb la prova documental del compliment d’aquest compromís que en doni fe (cartell, tríptic, guia, fotos, impressions de pantalla, o qualsevol altre document en qualsevol suport).

Document Actions